ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Regina's Spirituel Life Coaching. Wij verzoeken u deze pagina te lezen!

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regina's Spirituele Life Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Regina's Spirituele Life Coaching.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op deze website staan geldt dat, wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Regina's Spirituele Life Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvollledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of produkten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of  aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Regina's Spirituele Life Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aanmelden/ aansprakelijkheid

Onze behandelingen, informatie en adviezen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aangeboden en dienen ter aanvulling op medische zorg/medicatie, maar zijn nooit een vervanging daarvan. Raadpleeg bij twijfel altijd uw behandelend arts!

Aanmelden voor coaching, een cursus en/of behandeling geschiedt na telefonische, persoonlijke aanmelding of via het e-mailadres zoals vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan coaching/cursus/behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Wanneer u onder behandeling bent van een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake van is geweest, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan coaching/cursus/behandeling dit aan te geven bij Regina's Spirituele Life Coaching. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het voor u bekend dat er in het kader van een coachingsessie/cursus/behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Regina's Spirituele Life Coaching behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Aanbetaling van een cursus of workshop

In het geval van een annulering van een cursus of workshop zal de (aan)betaling volledig worden gerestitueerd. In het geval van annulering van een cursus op workshop door de cliënt zelf wordt de (aan) betaling niet gerestitueerd. Deze (aan)betaling is immers bedoeld voor het reserveren van een plek voor de cliënt. Wel is het mogelijk om deze (aan)betaling te gebruiken voor een cursus of workshop die op een ander moment plaatsvindt.

Betaling van een behandeling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant te worden afgerekend. Maakt u gebruik van behandelingen op afstand of online coachingsessies dan wordt afgerekend via een betalingsverzoek van Regina's Spirituele Life Coaching.

Afspraken kunnen uitsluitend 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail te gebeuren met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Regina's Spirituele Life Coaching gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familieomstandigheden.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na faktuurdatum heeft voldaan, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden. De kosten hiervan zijn 0 euro. Bij een tweede betalingsherinnering zullen 5 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.  De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en Regina's Spirituele Life Coaching kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom, zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Bij het niet betalen binnen 30 dagen na faktuurdatum kunnen wij de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 10 euro aan de cliënt/cursist in rekening gebracht. Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan..

Betaling van cursussen

Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een faktuur met het te betalen bedrag. De faktuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of wijzigingen. De faktuur vermeldt altijd de juiste prijs!

Bij annulering van een cursus of workshop, ongeacht welke, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. 

De door ons in rekening gebrachte kosten voor een cursus of workshop dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer. Bij niet tijdig afmelden van een cursus gelden de bovenstaande regels.